دانلود کتاب اینترنت اشیاء ، فعال کردن فن آوری ها، بستر های نرم افزاری و موارد استفاده

نام کتاب : The Internet of Things : Enabling Technologies, Platforms, and Use Casesمولف :Pethuru RajAnupama C. Ramanناشر : CRC Pressویرایش : 2017تعداد صفحات : 393فرمت : PDFلینک دانلود : The-Internet-of-Things-ElectroVolt.ir

دانلود کتاب سنسورهای شناختی و اینترنت اشیاء ، معماری، استقرار و تحویل داده

نام کتاب : Cognitive Sensors and IoT Architecture, Deployment,and Data Deliveryمولف :Fadi Al-Turjmanناشر : CRC Pressویرایش : 2017تعداد صفحات : 281فرمت : PDFلینک دانلود : Cognitive-Sensors-And-IoT-ElectroVolt.ir

دانلود کتاب اینترنت اشیاء سلولی ، فناوری ها ، استاندارد ها و کارایی ها

نام کتاب : Cellular Internet of Things : Technologies, Standards, and Performanceمولفان :Olof LibergMa° rten SundbergY.-P. Eric WangJohan BergmanJoachim Sachsناشر : Elsevierویرایش : 2018تعداد صفحات : 390فرمت : PDFلینک دانلود : Cellular-IoT-ElectroVolt.ir

دانلود کتاب اینترنت اشیاء ، چالش ها ، پیشرفت ها و کاربردهای آن

نام کتاب : Internet of Things : Challenges, Advances, and Applicationsمولفان :Qusay F. Hassan Atta ur Rehman Khan Sajjad A. Madaniناشر : CRC Pressویرایش : 2018تعداد صفحات : 437فرمت : PDFلینک دانلود : Internet-of-Things-Challenges-Advances-and-Applications-ElectroVolt.ir