سیستم های مخابراتی

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی آنالوگ و دیجیتال Lathi + حل المسائل

نام کتاب : Modern Digital and Analog Communication Systems مولف : B. P. Lathi ویرایش : THIRD EDITION تعداد صفحات : ۴۰۱ فرمت : pdfپسورد : electrovolt.ir  لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۴۵ مگابایتدانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۴ مگابایت

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی هایکین Haykin + حل المسائل

نام کتاب :  Communication Systems ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : ۴th Edition تعداد صفحات : ۸۳۸ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۲ مگابایتدانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۱۹ مگابایت

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی دیجیتال صالحی پروکیس + حل المسائل

نام کتاب : Digital Communicationsمولفان : John G. Proakis Masoud Salehi ناشر : McGraw-Hill ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۱۱۷۰ فرمت : pdf حجم : ۲۵ مگابایت پسورد : electrovolt.irلینک دانلود کتاب + حل المسائل

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی صالحی – پروکیس + حل المسائل

نام کتاب : Communication Systems Engineering مولفان : John G. Proakis Masoud Salehiویرایش : Second Editionناشر : Prentice-Hallتعداد صفحات : ۸۱۶فرمت : pdfحجم : ۴ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۴ مگابایت لینک دانلود حل المسائل با حجم ۲ مگابایت