دانلود کتابخانه های Altium

دانلود کتابخانه آلتیوم دیزاینر برای آردوینو UNO و MEGA2560

از این کتابخانه ها برای طراحی راحت بردهای مدار چاپی که به آردوینو متصل می شود ( همانند شیلدهای آردوینو ) میتوان استفاده کرد. برای اینکه بردی طراحی کنید که مستقیما به آردوینو وصل شود ، باید محل دقیق پایه های آردوینو را بدانید. در این کتابخانه ها که...

دانلود کتابخانه ماژول GSM/GPRS M95

نام قطعه M95شرکت سازنده Quectelمحتویات Schematic + Footprint + 3Dلینک دانلود M95.IntLib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم افزار...

دانلود کتابخانه آلتیوم USB B SMD

نام قطعه USBB-M5/SMDشرکت سازنده Allمحتویات Schematic + Footprint + 3Dلینک دانلود USB_B_SMD.IntLib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم افزار...

دانلود کتابخانه آلتیوم رله Relay

نام قطعه HJR-78F-12VDC-S-Zشرکت سازنده TIANBOمحتویات Schematic + Footprint + 3Dلینک دانلود Relay_Small.IntLib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم افزار...

دانلود کتابخانه آلتیوم Sd Card

نام قطعه T-Flash Connectorشرکت سازنده Allمحتویات Schematic + Footprint + 3Dلینک دانلود SdCard.IntLib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم...

دانلود کتابخانه آلتیوم Rj45 Mini

نام قطعه RB1-126BAG1Aشرکت سازنده UDE Corpمحتویات Schematic + Footprint + 3Dلینک دانلود RJ45.IntLib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم...

دانلود کتابخانه آلتیوم ماژول ESP8266-12E

نام قطعه ESP8266-12Eشرکت سازنده AL Thinkerمحتویات Schematic + Footprint + 3Dلینک دانلود ESP8266_12E.IntLib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم...

دانلود کتابخانه آلتیوم سیم کارت

نام قطعه  Sim Card Holderشرکت سازنده Allمحتویات Schematic + Footprint + 3Dلینک دانلود Simcard.Pcblib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای...

دانلود کتابخانه آلتیوم Sim800C شرکت Simcom

نام قطعه Sim800Cشرکت سازنده Simcomمحتویات Footprint + 3Dلینک دانلود SIM800C.PcbLib >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :  کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم افزار آلتیوم

دانلود بهترین مجموعه کتابخانه های نرم افزار Altium Designer

در این مجموعه ارزشمند شماتیک ( Schematic ) ، فوت پرینت ( Footprint ) و نمای سه بعدی ( 3D Model ) قطعات الکترونیکی پرکاربرد به شرح زیر تهیه شده است که با اضافه کردن آن در نرم افزار Altium Designer می توانید در طراحی های برد مدار چاپی...